سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد پیدایش – دانشجوی کارشناسی ارشد
رضا اسفندیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد
تورج محمدی – استاددانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

کادمیم ازفلزات سنگین است کهدرپساب بسیاری از صنایع وجود دارد وجود کادمیم درپساب درمقادیر بسیار اندک نیز سمی وخطرناک میباشد درنتیجه جداسازی این عنصر ازپساب صنعتی امری لازم و ضروری به نظر می رسد سیستم هایغشا مایع تقویت شده سیستمی نوین و روشی موثر برای بازیافت یونهای فلزی از پسابها میب اشد دراین مقاله جداسازی فلز کادمیم از پساب به روش غشا مایع تقویت شده درمقیاس آزمایشگاهی بررسی شده است غشا پلی تترافلورواتیلن و حامل Cyanex302 به عنوان سیستم انتقال استفاده شده است مقادیر استخراج و تراوایی برای کادمیم درطول زمان بدست آمده اند اثرعوامل مختلف برروی عملکرد جداسازی ازجمله غلظت خوراک غلظت حامل و ph خوراک بررسی شد علاوه برعوامل فوق اثروجود تری بوتیل فسفات درپایداری غشا و بهبود شرایط جداسازی مطالعه و درنهایت استخراج موثر کادمیم توسط غشا مایع تقویت و حامل Cyanex302 مطلوب ارزیابی شده است.