سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انرژی و محیط زیست کرمان

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شیرین علیپورتراب – پژوهشکده تکنولوژی تولید
رحیم آورند – سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

در این مطال ع ه کارآیی باگاس به عنوان جاذب در حذف یون کادمیمII )از محیط آبی مورد بررسی قرار گرفته اس ت . همچنین شرایط مختلف از قبیلpH دما ، حجم محلول آزمایشی، وزن باگاس، قطر ذرات باگاس، زمان مبادله و غیره بررسی شده و شرایط بهینه انتخاب گردید در Ph=6 درصد جذب یونهای ک ادمیم II بیش از ۹۵ % است. سرعت مبادله بسیار عالی بوده و حتی نسبت به مبادله کنند ه های یونی کلاسیک دارای برتری است. از سوی دیگر باگاس قادر به حذف فلزات سنگین در حدppm و بالاتر است. نتایج جذب روی باگاس به وسیله دو مدل فرندلیچ و لانگمویر مورد تحلیل قرار گرفت. مقادیر جذب در مدل لانگمویر نسبت به مدل فرندلیچ بهتر صدق میکند.