سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مطهره محسن پور – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی کرج
مسعود توحید فر – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی کرج
نادعلی بابائیان جلودار – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

گرایش به توسعه سیستم های حذف نشانگر در تولید گیاهان تراریخته از اهمیت اجتناب از رها سازی ژن های مقاومت به آنتی بیوتیک در محصولات تراریخته و بار متابولیکی تحمیل شده در اثر بیان ژن های نش انگر ناشی می شود . در این تحقیق به منظور حذف ژن نشانگر انتخابیnptIIایجادکننده مقاومت به کانامایسین از پلاسمید دوگانه،pBI121 (Binaryاین پلاسمید توسط آنزیم هایNheI و ClaI مورد هضم آنزیمی قرار گرفت . پس از خروج قطعه مربوط بهnptIIبا طول۱۸۲۲bp قطعه مرب وط به وکتور با طولbp12938 از روی ژل آگارز جداسازی و خالص سازی شد . به منظور اتصال مجدد دو انتهای وکتور، ابتدا پایانه های چسبنده موجود در دو انتهای آن توسط تیمار با آنزیمKlenow به پایانه های صاف تبدیل شدند و سپس وکتور خطی شده در واکنش اتصال توسط آنزیم T4 DNA Ligase مجدداً حلقوی شد و تراریزش مخلوط اتصال به پلاسمیدهای مستعد تهیه شده از E. coli سویه XLI-Blue انجام گرفت