مقاله حذف پنی سیلین G از محلول های آبی با استفاده از پوسته میوه بلوط اصلاح شده با اسید سولفوریک: بررسی ایزوترم و سینتیک جذب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در سلامت و محیط ایران از صفحه ۳۶۱ تا ۳۷۲ منتشر شده است.
نام: حذف پنی سیلین G از محلول های آبی با استفاده از پوسته میوه بلوط اصلاح شده با اسید سولفوریک: بررسی ایزوترم و سینتیک جذب
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جذب
مقاله پنی سیلین G
مقاله محلول های آبی
مقاله ایزوترم
مقاله سینتیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شیخ محمدی امیر
جناب آقای / سرکار خانم: سردار مهدیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: آنتی بیوتیک ها آلاینده های بالقوه خطرناکی هستند که به دلیل اثرات سمی آنها بر روی زنجیره غذایی و جریان های آبی مشکلات زیست محیطی عدیده ای را بر روی انسان و سایر موجودات زنده ایجاد می نمایند. این مطالعه با هدف بررسی امکان استفاده از پوسته میوه بلوط به عنوان یک جاذب ارزان قیمت درحذف پنی سیلینG از محلول های آبی صورت گرفته است.
روش بررسی: آزمایشات در مقیاس آزمایشگاهی و به صورت ناپیوسته انجام شد. تاثیر متغیرهای موثر درفرایند حذف پنی سیلین G، از جمله pH، مقدار جاذب، غلظت اولیه پنی سیلین و زمان تماس، منحنی شکست بررسی شد. علاوه بر این فرایند واجذب نیز جهت استفاده مجدد از جاذب مورد مطالعه قرار گرفت. خصوصیات سطحی پوسته بلوط با استفاده از تبدیل فوریه مادون قرمز و میکروسکوپ الکترونی پویشی ارزیابی گردید ایزوترم (لانگمیر و فروندلیچ و دابینین- رادشکویچ) وسینتیک جذب (درجه اول کاذب، درجه دوم کاذب و نفوذ داخل ذره ای) برای ارزیابی داده ها مطالعه شدند.
یافته ها: حداکثر راندمان حذف پنی سیلین در pH=3، دوز جاذب ۰٫۱g/100mL زمان تعادل۱۲۰ min ، به دست آمد. نتایج نشان داد که جذب سطحی پنی سیلین بر روی پوسته میوه بلوط ازایزوترم فروندلیچ ( (R2=0.966پیروی می کند. هم چنین مطالعات سینتیکی هم بستگی بیشتری را با معادله درجه دوم کاذب ( (R2=0.992نشان داد.
نتیجه گیری: بر مبنای نتایج حاصل از این مطالعه می توان اظهار نمود که پوسته میوه بلوط می تواند به عنوان یک جاذب ارزان قیمت و مناسب در حذف پنی سیلینG مورد استفاده قرار گیرد.