مقاله حذف نیترات از آب با استفاده از نانو ذرات آهن صفر نشانده شده بر زئولیت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در سلامت و محیط ایران از صفحه ۴۷۵ تا ۴۸۶ منتشر شده است.
نام: حذف نیترات از آب با استفاده از نانو ذرات آهن صفر نشانده شده بر زئولیت
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نیترات
مقاله جذب
مقاله نانو ذره آهن
مقاله زئولیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نائیج ام البنین
جناب آقای / سرکار خانم: محسنی بندپی انوشیروان
جناب آقای / سرکار خانم: جنیدی جعفری احمد
جناب آقای / سرکار خانم: اسرافیلی علی
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی کلانتری روشنک

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: نیترات یکی از شایع ترین آلاینده شیمیایی آب های زیر زمینی در جهان است که احیای آن توسط میکروارگانیسم ها به نیتریت می تواند خطرات بهداشتی جدی را به وجود آورد. نیترات به روش های جذب و احیاء قابل حذف است. در این تحقیق جذب نیترات با استفاده از زئولیت و امکان افزایش قابلیت حذف آن به روش احیاء با استفاده از نانو ذره آهن نشانده شده بر روی زئولیت مورد بررسی قرار گرفت.
روش بررسی: این تحقیق در دو فاز، بررسی میزان کارایی زئولیت و زئولیت اصلاح شده با نانو ذره آهن صفر در حذف نیترات انجام شد. برای مطالعات جذب نیترات در ابتدا pH بهینه سپس زمان بهینه تعیین گردید و در مراحل بعد تاثیر میزان مختلف جاذب و غلظت های مختلف نیترات به روش یک فاکتور در زمان مورد بررسی قرار گرفت. سپس ضرایب ایزوترم های جذب بر مبنای شرایط بهینه برای هر دو جاذب محاسبه گردید. برای تعیین مشخصات فیزیکی جاذب ها از آزمایشات SEM و TEM استفاده شد.
یافته ها: بررسی مورفولوژی سطح جاذب نشان داد که آهن صفر نشانده شده روی زئولیت دارای اندازه حدود۳۰-۵۰nm  است. PH=5، زمان تماس ۱۲۰min و میزان جاذب۱۵g/L ،pH=3 ، زمان تماس ۵۰min و میزان جاذب ۷٫۵g/L به عنوان شرایط بهینه به ترتیب برای جاذب زئولیت و زئولیت اصلاح شده با نانو ذره آهن صفر بوده است. بررسی روابط ایزوترم نشان داد جذب نیترات توسط هردو جاذب از مدل لانگمیر پیروی می کند.
نتیجه گیری: زئولیت اصلاح شده با نانو ذره آهن صفر به علت داشتن جایگاه های فراوان جذب و Fe0 به عنوان عامل احیاء می تواند توانایی زیادی در حذف نیترات از آب آشامیدنی داشته باشد.