مقاله حذف نیترات از آب آشامیدنی با استفاده از ارگانیسم های دنیتریفایر اتوتروف در راکتور با بستر شناور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در سلامت و محیط ایران از صفحه ۳۹۹ تا ۴۱۰ منتشر شده است.
نام: حذف نیترات از آب آشامیدنی با استفاده از ارگانیسم های دنیتریفایر اتوتروف در راکتور با بستر شناور
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نیترات زدایی
مقاله کربن فعال اصلاح شده
مقاله باکتری های اتوتروف
مقاله راکتور با بستر شناور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صیدمحمدی عبدالمطلب
جناب آقای / سرکار خانم: موحدیان عطار حسین
جناب آقای / سرکار خانم: نیک آیین مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: آلوده شدن منابع مختلف آب آشامیدنی به نیترات می تواند اثرات نامطلوبی بر سلامت انسان داشته باشد. مشکلات موجود در استفاده از فناوری های فیزیکوشیمیایی حذف نیترات، لزوم استفاده از فرایندهای دنیتریفیکاسیون بیولوژیکی از آب را که دارای کمترین اثرات جانبی باشند مطرح نموده است. هدف از انجام این پژوهش حذف نیترات از آب اشامیدنی با استفاده از باکتری های خودپرور رشد یافته بر روی بستر کربن فعال اصلاح شده با گوگرد عنصری در راکتور با بستر شناور است.
روش بررسی: در این مطالعه پس از اصلاح کربن فعال با گوگرد عنصری به عنوان بستر رشد میکروبی و خالص سازی ارگانیسم های دنیتریفایر اتوتروفیک، یک راکتور با بستر شناور در مقیاس آزمایشگاهی مورد استفاده قرار گرفته و کارایی آن در حذف نیترات و سایر پارامترهای شیمیایی آب نظیر pH، نیتریت، سختی، کدورت و کل کربن آلی در غلظت نیترات ورودی ۹۰ mg/L بر حسب ازت و در زمان های مختلف هیدرولیکی ۵٫۵۳h، ۲٫۹۴، ۲٫۴ و 1.5 مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که زمان ماند هیدرولیکی در راکتور با بستر شناور بر میزان حذف نیترات تاثیرگذار بوده و زمان ماند هیدرولیکی بهینه ۲٫۴h ساعت بوده است. در این شرایط بالاترین میزان حذف نیترات بیش از ۹۸% و غلظت نیتریت در آب تصفیه شده کمتر از ۱mg/L است. هم چنین میزان سختی در آب خروجی از راکتور به علت استفاده از بی کربنات سدیم به عنوان منبع کربن جهت رشد باکتری های دنیتریفایر در مقایسه با سختی آب ورودی تغییری نداشته است. مقدار کدورت، کل کربن آلی و pH در آب خروجی از راکتور منطبق با استانداردهای کیفی آب آشامیدنی است.
نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که امکان استفاده از کربن فعال اصلاح شده با گوگرد عنصری به عنوان بستر رشد میکروبی و منبع تامین انرژی به منظور رشد باکتری های خودپرور در یک راکتور با بستر شناور جهت حذف نیترات از آب آشامیدنی وجود دارد.