سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سینا مهدیزاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
محمدرضا یزدچی – دانشگاه اصفهان، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی پزشکی
مهدی نیرومند – دانشگاه اصفهان، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی برق

چکیده:

در این مقاله، الگوریتمی برای حذف نویز سیگنالهای صوتی تولید شده توسط تخلیهی جزیی درترانسفورماتورهای قدرت ارائه میشود. این سیگنالها ماهیتی پیچیده، غیرتکراری و نامتناوب دارند. تبدیل موجک ابزاریمناسب جهت بررسی سیگنالهای محدود و غیر ساکن در زمان است که نمایش زمان – فرکانس مناسبی از سیگنال را بهدست میدهد. براین اساس ابتدا به بررسی شیوههای مختلف حذف نویز تبدیل موجک پرداخته، سپس ترکیبی مناسب ازروشهای تعیین مقدار آستانه و همچنین چگونگی اعمال آن بر سیگنال صوتی ناشی از تخلیهی جزیی ارائه میشود کهمیزان خطای محاسبه شده گواه مناسبی بر درستی انتخاب میباشد. همچنین در آخر تکنیک حذف باندهای فرکانسی کمانرژی در راستای حذف نویز بررسی و توسعه داده میشود.