سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فواد رحیم زاده تبریزی – دانشجوی کارشناسی ارشد برق- کنترل دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
آصف زارع – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد

چکیده:

شنوائی بعد از بینائی مه مترین مکانیسم حسی برای ب هدست آوردن اطلاعات اساسی و بحرانی در طول عملیات پرواز بوده و خلبانان به دلیل قرا رداشتن در سر و صدای زیاد در معرض خطر ک مشنوائی قرار دارند. امروزه حذف نویز در زمینه پردازش سیگنال بسیار ضروری و مورد نیاز بوده و در بسیاری از برنام ههای حذف نویز نیاز به استفاده از فیلت رهای تطبیقی م یباشد. در این مقاله به کمک رو شهایLMS ،Wiener-HOPFو همچنین شبکه عصبی مصنوعی آدالاین برای حذف نویز در یک منبع سیگنال صوتی آلوده به نویز در کابین خلبان هواپیما و در نتیجه بیرون کشیدن سیگنال سالم از درون این منبع آلوده استفاده شده است. در قسمت شبی هسازی نتایج حاصله از روشهایWiener-HOPF و LMS online , LMS Batchبا نتایج شبکه آموزش دیده آدالاین مورد مقایسه قرار گرفته است که نتایج حاکی از کارایی بالاو تاثیرات مطلوب روش پیشنهادی در جهت شناسایی و حذف اغتشا ش ازسیگنا لهای حاوی اطلاعات م یباشد.