سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی مشفق – دانشکده فنی مهندسی دانشگاه مازندران
هادی صدوقی یزدی – دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا کرمی ملایی – دانشکده فنی مهندسی دانشگاه مازندران
مجتبی لطفی زاد – دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

دراین مقاله روش جدیدی برای حذفنویز تصویر به کمک موجک ارایه میشود آستانه یابی یک روش استاندارد برای کاهش نویز سیگنال است که درآن ضرایب کوچک با صفر جایگزین می شود و ضرایب بالای آستانه یا بدون تغییر باقی می مانند آستانه یابی سخت یا به اندازه آستانه کاهش می یابند آستانه یابی نرم، در روش پیشنهادی برای اولین بار از خوشه بندی K میانگین فارسی درهر زیرباند برای انتخاب آستانه در آستانه یابی نرم استفاده شده است به کمک خوشه بندی فازی ضرایب در هر زیرباند به سه خوشه تقسیم می شوند وسپس خوشه نویز با توجه به سطح تجزیه و ماکزیمم ضریب در هر سطح بدست می آید حد بالا و پایین خوشه نویزی آستانه ای مناسب برای آستانه یابی نرم است این روش در کاهشنویز گوسی نقطه ای ، فلفل نمکی نسبت به روشهایی که نویز را مدل می کنند کاراتر باشد بعبارت دیگر روش پیشنهادی وابسته به مدل آماری نویز نیست