سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی نصری – گروه مهندسی برق، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین نظام آبادی پور – گروه مهندسی برق، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

حذف نویز از تصاویر، یکی از مسألههای مهم پردازش تصویربوده و روشهای مختلفی برای آن ارائه شده است. از متداولترین روشها در این زمینه، میتوان به روشهای آماری و روشهای محلی اشاره کرد. در روشهای آماری حذف نویز، به پیشفرضهایی دربارهی توزیع ضرائب موجک در زیرباندهای مختلف نیاز است و روشهای محلی، روشهایی هزینهبر هستند. در این مقاله ضمن معرفی دستهتوابع آستانهگذاری غیرخطی جدید، از روش شبکهعصبی آستانهگذاری برای حذف نویز از تصاویر استفاده شده است. این روش وفقی، ضمن عدم وابستگی به نوع نویزی خاص، در حذف نویز گوسی به همراه بسیاری از روشهای متداول امروزی آزموده شده است. نتایج آزمایش، برتری و قوت روش پیشنهادی را نسبت به بسیاری از روشهای متداول نشان میدهد.