سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یعقوب نیکخو – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت
مجتبی غروی – استادیاردانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدتقی جعفرزاده – رئیس محیط زیست شرکت ملی صنایع پتروشیمی
عباس شویدی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده:

فنل یکی از هیدروکربنهای آروماتیک سمی است.این ماده از طریق دفع فاضلاب بعضی از صنایع باعث آلودگی محیط زیست و بخصوص منابع آبی میشود. با توجه به عدم کارایی سیستمهای منداول تصفیه از یک سو و مشکلات زیست محیطی حاصل از سوی دیگر مطالعه و بررسی روشهای جدید تصفیه در این صنایع ضروری به نظر می رسد . در این تحقیق حذف فنل ازپساب پتروشمی خوزستان به روش انعقاد الکتریکی در یک رآکتور غیرپیوسته با استفاده از الکترودهای آهنی و آلومینیومی بررسی شده است که بدین منظور اثر عوامل موثر بر میزان حذف آلاینده همچونpHاولیه، دانسیته جریان، نوع الکترود، مدت زمان برقراری جریان وافزودن پلی کلراید آلومینیوم به عنوان کمک منعقد کننده مورد توجه قرار گرفته است. نتایج آزمایش نشان داد که با استفاده از الکترودهای آهن به عنوان آند و آلومینیم به عنوان کاتد در شرایط بهینه،pH=5 دانسیته جریان۴۶mA/cm2 و افزودن ۵۰۰mg/l پلی کلراید آلومینیوم در مدت زمان ۷۵ دقیقه از شروع تصفیه الکتریکی بیش از ۶۸ درصد از غلظت فنل حذف شده است