سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه دیمه – دانشگاه فردوسی مشهد گروه مهندسی شیمی
علی احمدپور –
محمدتقی حامدموسویان –
زرین اسحاقی –

چکیده:

دراین کار پس ازبررسی حذف فلز کادمیم توسط جاذب پوست سبز پسته به بررسی حذف این یون بوسیله جاذب ترکیبی پوست سبز پسته و نانوذره SiO2 و نیز ترکیب پوست سبز پسته و نانولولهکربنی پرداخته شد نتایج نشان داد نانوذره SiO2 موثرتر از نانولوله کربنی جهت حذف یون کادمیم درشرایط ترکیب با پوست سبز پسته می باشد پس از انجام عامل دار کردن نانولوله و نانوذره SiO2 اثر گروه عاملی آمین و کربوکسیل درحذف یون کادمیم بوسیله نانوذره SiO2 کربوکسیل دار شده و آمین دار شده بررسی شده و مشخص شد که گروه کربوکسیل موثرتر می باشد.