سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فهیمه بهاروندی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چ
مصطفی چرم – دانشیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
حمیدرضا غفوری – استاد گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

اصلاح الکتروکینتیکی خاک یکی از روشهای ابتکاری جهت رفع آلودگی از خاکهای آلوده به فلزات سنگین است. در این تحقیق یک خاک رسی آلوده شده با سرب در غلظت ۰۵۵ میلی گرم در کیلوگرم خاک جهت بررسی کارایی اصلاح الکتروکینتیکی در مقیاس آزمایشگاهی با چهار نوع محلولالکترولیت بکار گرفته شد. محلولهای الکترولیت شامل اسید نیتریک و اسید استیک با غلظت ۱/. مولارEDTAبا غلظت ۰/۰۱مولار و آب مقطر بودند. در تمامی تیمارها اختلاف پتانسیل ۲/۲ولت در هر سانتی متر ستون خاک ، بمدت ۱۲۵ ساعت برقرار گردید. تیمار EDTA با میانگین بیش از ۰۵ درصد حذف سرب در ستون خاک ، بیشترین کارایی را در مقایسه با بقیه تیمارها داشت. تیمارهای اسید استیک و اسید نیتریک نتایج تقریبا مشابهی از نظر میانگین درصد حذف سرب )حدود ۵۰درصد( در طول ستون داشتند