سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد ملکوتیان – استاد گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
نادر یوسفی – کارشناس ارشد بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان
نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد – دانشیار گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپو

چکیده:

تخلیه فسفر به آب های سطحی منجر به رشد بیش از حدگیاهان آبزی شده و د رنتیجه یوتریفیکاسیون رودخانه و دریاچه را به دنبال دارد. از این رو حذف این ماده به منظور جلوگیری نمودن از مغذی شدن منابع آب های سطحی موضوعیت یافته است. هدف از طرح استفاده از جاذب معدنی کلینوپتیلولیت به عنوان ماده جاذب طبیعی ، ارزان قیمت و فراوان در حذف فسفات در محیط های آبی آلوده است. روش : در این به منظور مطالعه آماده سازی جاذب با استفاده از سورفاکتانت های هگزا دسیل تری متیل امونیوم بروماید ( HDTMA -Br ) ، هگزا دسیل تری متیل آمو نیوم کلراید (HDTMA – Cl) ، سدیم دسیل سولفات (SDS)، ستریماید C استفاده شد. آژمایشات در سیستم نا پیوسته انجام شد و تاثیر پارامترهای PH ، دوز جاذب ، غلظت اولیه فسفات و زمان تماس و اندازه ذرات بر جذب فسفات توسط خاک کلینوپتیلولایت اصلاحی مورد بررسی قرار گرفت . نهایتا از متداول ترین ایزو ترم ها و سینتیک های جذب برای بررسی جذب فسفات و دینامیک واکنش استفاده شد. یافته ها : حداکثر جذب فسفات به ترتیب در PH و زمان تماس برابر ۷ و ۹۰ دقیقه بدست آمد. با افزایش علظت اولیه فسفات راندمان حذف کاهش یافت . ایزوترم لانگمویر نوع ۲ بیشترین تطابق را با داده های این مطالعه نشان داد ( ۰/۹۹۷ – <2> R ). با توجه به نتایج حاصله در بهترین حالت بیشترین ظرفیت جذب برابر با ۲۲/۷۳mg/g است که در میزان جاذب برابر ۲۰g/L به دست آمد. آنالیز سینتیک نشان داد که جذب فسفات بر خاک کلینوپتیلولایت اصلاحی مطابق سینتیک پخش بین ذره ای انجام شده است ( ۰/۹۹۹ = <2>R ). نتیجه گیری : با توجه به راندمان بالای حذف این نتایج حاصل شد که می توان از خاک کلینوپتیلولایت اصلاحی می توان به عنوان جاذبی نسبتا کار آمد و ارزان قیمت برای جذب فسفات استفاده نمود.