سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی شیرزاد سیبنی – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده علوم پزشکی همدان
محمد تقی صمدی – استادیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان

چکیده:

یکی از عمده ترین آلاینده های محیط زیست که در پساب صنایع مختلف از جمله آبکاری وجود دارد کروم شش و نیکل دو ظرفیتی است که برای انسان و محیط زیست بسیار سمی است . لذا هدف از این تحقیق بررسی کارایی حذف فتو کاتالیستی کروم شش و نیکل دو ظرفیتی از محیط های آبی با استفاده از فرآیند UV /Tio 2 در سیستم نا پیوسته می باشد . روش تحقیق : ابتدا طراحی و ساخت راکتور صورت گرفت و بعد از آن با تغییر دادن مقدار نانو ذرات Tio 2 و ثابت نگه داشتن بقیه عوامل موثر ، مقدار بهینه Tio 2 که برابر ۱G/L بود به دست آمد . سپس با ثابت نگه داشتن مقدار نانو ذرات Tio 2 تاثیر PH ، غلظت اولیه کروم شش ظرفیتی و نیکل دو ظرفیتی و زمان واکنش بررسی گردید. یافته ها : نتایج مشخص ساخت که با افزایش زمان واتکنش و مقدار Tio 2 کارایی حذف در مورد هر دو یون افزایش می یابد . هم چنین مشخص گردید که کارایی حذف فتو کاتالیستی کروم شش ظرفیتی با افزایش PH و غلظت اولیه کروم کاهش می یابد ، اما کارایی حذف فتو کاتا لیستی نیکل دو ظرفیتی با افزایش غلظت اولیه نیکل دو ظرفیتی و PH به ترتیب کاهش و افزایش می یابد . نتیجه گیری : به طور کلی نتایج نشان داد که می توان از فرایند UV /Tio 2 به عنوان یک روش موثر در حذف کروم شش و نیکل دو ظرفیتی از محیط های آبی استفاده کرد.