سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی شیرزاد سیبنی – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده
محمد رضا سمرقندی – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی همدان
فرشته مرادیان – دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی همدان
فاطمه وهابی – دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی همدان

چکیده:

یکی از عمده ترین آلاینده های محیط زیست که در پساب صنایع مختلف وجود دارد سیانید می باشند که برای انسان و محیط زیست آلودگی ایجاد کرده است. لذا هدف از این تحقیق که یک نوع مطالعه بنیادی-کاربردی بود، بررسی کارایی حذف فتو کاتالیستی سیانید از محیط های آبی با استفاده از فرآیند UV/TiO2 درسیستم ناپیوسته بود. مواد و روش ها : ابتدا طراحی و ساخت راکتور صورت گرفت و بعد از آن با تغییر دادن مقدار نانوذرات TiO2 و ثابت نگه داشتن بقیه عوامل موثر، مقدار بهینه TiO2 که برابر ۱g/L بود به دست آمد. سپس با ثابت نگه داشتن مقدار نانوذرات TiO2 ، تاثیر pH ، غلظت اولیه سیانید و زمان واکنش بررسی گردید. یافته ها : نتایج مشخص ساخت که با افزایش pH از ۳ به ۵ کارایی حذف از ۷۷/۸% به ۸۰/۴% افزایش یا فته و سپس در PH=7 به طور جزیی به ۷۳ % کاهش یافته و در ۱۱=pH به طور ناگهانی به ۲۰/۴% کاهش می یابد.وقتی غلظت سیانید از ۵۰ mg/L به ۲۰۰mg/L افزایش می یابد کارایی حذف از ۸۰ % به ۶۳/۲% کاهش می یابد .کارایی حذف سیانید با افزایش مقدار اولیه نانو ذرات TiO2 از ۰/۲۵ تا ۱g/L از ۷۶/۶% به ۸۰% افزایش و سپس با افزایش مقدار اولیه نانو ذرات TiO2 به ۳g/L به ۷۴/۴% کاهش می یابد. نتیجه گیری : به طور کلی نتایج نشان داد که می توان از فرآیند UV/TiO2 به عنوان یک روش موثر در حذف سیانید از محیط های آبی استفاده کرد.