سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شهرام شریف نیا – گروه مهندسی شیمی دانشگاه رازی کرمانشاه
علیمراد کمرخانی –

چکیده:

در این مقاله، عملکرد حذف فتوکاتالیستی پسابهای آمونیاکی با استفاده از نانو ذرات دی اکسید تیتانیم داپ شده با نیتروژن تثبیت شده بر روی دانههای لیکا در حضور نور مرئی و UV مورد بررسی قرار گرفته است. آمونیاک یکی از آلوده کننده های محیط زیست موجود در پسابهایصنعتی است که دارای زیانهای فراوانی از جمله از بین بردن ماهیها است. در این راستا بعنوان یک فتوکاتالیست فعال برای حذف و تبدیل آمونیاک به محصولات شیمیایی بی خطر مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است. دراین تحقیق از لیکا که دارای تخلخل بیش از ۵۸ % و چگالی بالای kg/m3 234 034 میباشد که قابلیت شناور شدن بر روی آب را دارا می باشد که به عنوان پایه فتوکاتالیست استفاده شد، از روش – اسپکتروفتومتری و تیتراسیون برای اندازهگیری غلظت آمونیاک استفاده میشود. نتایج به دست آمده از آزمایشات کارایی نسبتاً خوب کاتالیست تثبیت شده در حضور نور UV و نور مرئی با قابلیت حذف ۰۰ % و ۸۵ % در طول ۱۲۴ دقیقه زمان انجام آزمایش را نشان میدهد