سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا فرج زاده دهکردی – کارشناسی ارشد مهندسی نفت
عبدالنبی هاشمی – دکترای تخصصی نفت، دانشکده صنعت نفت، اهواز، ایران
شکوفه فرج زاده دهکردی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی

چکیده:

در سال ۲۰۰۱ مارهاندراجانا و بلاسینگام روش آنالیزی جدیدی را برای آنالیز داده های کاهشی حاصل از سیستم های دارای اثر تداخلی ارائه کردند . در روش ارائه شده توسط این محققین از همان دسته منحنی های آنالیزی منحنی هایکاهشی جهت آنالیز داده های حاصل از سیستم های دارای اثر تداخلی استفاده می شد و جهت نشان دادن اثرات تداخلی دیگر چاه ها بر روی چاه موردنظر از یک ضریب تداخلی استفاده می شد. یکی از کاربرد های آنالیز منحنی هایکاهشی تخمین پارامترهای چاه و مخزن از جمله تراوایی، فاکتور آسیب دهانه چاه، شعاع موثر دهانه چاه و… می باشد.در هنگام استفاده از روش مارهاندراجانا و بلاسینگام جهت تخمین پارامترهای مذکور به این نتیجه رسیدیم کهروش ارائه شده توسط این محققین درست بوده ولی استفاده از ضریبی به عنوان ضریب تداخل جهت محاسبه این پارامترها باعث بروز خطاهای قابل توجهی می شود. این در حالی است که زمانی که از روش مذکور بدون در نظر گرفتن ضریب تداخل استفاده شود تخمین های ما دارای خطاهای کمتری می باشند.دلیل این امر را می توان اینگونه بیان کرد که جهت تخمین چنین پارامترهای از منحنی های کاهشی باید از قسمت جریان گذرای داده هاU.ss استفاده شود و در این زمان هنوز اثرات تداخلی دیگر چاه ها بر چاه مذکور قابل مشهود نمی باشد. بنابراین می توانروش ارائه شده توسط این محققین را اینگونه تصحیح کرد که در زمان تخمین پارامترهای چاه و مخزنی که از قسمت زمان گذرای داده های کاهشی حاصل از سیستم های دارای اثر تداخلی بدست می آیند(همانند تراوایی، فاکتور آسیب دهانه چاه، شعاع موثر دهانه چاه و… ) نیازی به در نظر گرفتن ضریب اثرات تداخلی نیست. اما در زمان تخمین پارامترهای چاه و مخزنی که از قسمت داده های زمانی جریان شبه پایدارP.s.s بدست می آیند(همانند مساحت در حال تخلیه، میزان سیال در جای مخزن و پیش بینی عملکرد آینده مخزن) باید این ضریب در نظر گرفته شود