سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ولی مهدی پور – کارشناس ارشد زمین شناسی نفت
عباسعلی نیک اندیش – کارشناس ارشد زمین شناسی

چکیده:

با توجه به مشاهده تغییراتقابل ملاحظه در خصوصیات سنگ شناسی فاصله عمقی انتهایی یکی از چاههای مخزن بنگستان میدان تنگ بیجار و عدم تطابق آن با چاههای مجاور مطالعات دقیق تری صورت گرفت تا وضعیت چینه شناسی و وجود یا عدم وجود سازند گرو در بخش انتهایی آن معلوم گردد براساس مطالعه پالئونتولوژی بخش انتهایی این چاه حوضه رسوبی در زمان سنومانین و رسوبگذاری سازندسروک همانند دیگر مناطق حوضه رسوبی لرستان کم ژرف شده است به همین دلیل نمی توان این بخش را به عنوان سازند گرو در نظر گرفت بررسی نمودار گاما در چاه مذکور میدان تنگ بیجار نشان دهنده افزایش میزان پرتو گاما در فاصله عمقی انتهایی چاه است که نشان میدهد این ضخامت سنگی قسمتی از سازند سروک می باشد.