سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کاوه صدیقی میرعزیزی – کارشناسی ارشد، دانشکده شیمی، دانشگاه سمنان
سیدحسن زوارموسوی – دانشیار شیمی، دانشکده شیمی، دانشگاه سمنان

چکیده:

یکی از عمده ترین آلایندههای محیط زیست،فلزات سنگین موجود در پسابها میباشد. در این پژوهش،پسماندبه عنوان ضایع کشاورزی برای حذف سرب و کادمیوم در سیستم ناپیوسته مورد استفاده قرار گرفت. اثر پارامترهای مختلفی نظیر pH ، مقدار جاذب، زمان تماس و دما بررسی گردید. نتایج نشان دهنده حداکثر حذف در ۶ pH = مقدار۰/۵ گرم جاذب و زمان تماس ۰۰ دقیقه میباشد. دادههای تجربی تعادل جذب با مدلهای ایزوترم جذب لانگمویر، فروندلیچ و تمپکین بررسی شد و دادهها با مدل لانگمویر تطابق بیشتری داشت. همچنین سینتیک فرآیند جذب از مدل پیروی مینماید. پارامترهای ترمودینامیکی از قبیل آنتالپی( ΔH ،) انرژی آزاد گیبس ΔG ( وتغییرات آنتروپی ) ΔS محاسبه گردید. نتایج نشان دهنده خودبخودی بودن فرآیند جذب میباشد.