سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هدی عرب یارمحمدی – دانشکدهی مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدمهدی سالاری راد – دانشکدهی مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

استفاده از فرآیند جذب سطحی، یکی از روشهای تصفیهی آبهای آلوده به فلزات سنگین است. در این تحقیق، مطالعات جذب تعادلی،سینتیکی و پیوسته برای جذب روی از پسابهای شبیه سازی شده به کمک کانسنگ آلونیت انجام شده است. نتایج آزمایشهای ناپیوسته و استفاده از برازش غیرخطی نشان داد که جذب کاتیونهای فلزی روی بر ذرات آلونیت از مدل ایزوترم ردلیچ پیترسون تبعیت کرده و همچنین – سینتیک این فرآیند مطابق معادلهی سینتیکی شبه درجه دوم میباشد. ظرفیت جذب آلونیت برای حذف روی معادل ۳/۴۳میلیگرم بر گرم بوده و این امر نشان میدهد که این ماده میتواند برای حذف کاتیون روی از پسابهای صنعتی استفاده شود. در ادامهی این تحقیق، برای بررسی جذب پیوسته، ستونی با بسترثابت طراحی شد و منحنی نشت تجربی بدست آمد. از بین مدلهای مشهور نتایج با مدلهای توماس و یون نلسون برازش – خطی یافت و نهایتاً مشخص گردید که مدل توماس برای توصیف منحنی نشت، مناسبتر است.