مقاله حذف رنگ های اسید رد ۱۸ و راکتیو بلک ۵ از محیط های آبی با استفاده از جذب بر روی آزولا فیلیکولوئیدس: مطالعه سینتیکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان از صفحه ۴۲ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: حذف رنگ های اسید رد ۱۸ و راکتیو بلک ۵ از محیط های آبی با استفاده از جذب بر روی آزولا فیلیکولوئیدس: مطالعه سینتیکی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسید قرمز- ۱۸
مقاله تصفیه
مقاله جذب سطحی
مقاله حرکت شناسی
مقاله ریمازل بلک-B

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شیرزادسیبنی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح سودا
جناب آقای / سرکار خانم: تجسسی سما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: یکی از عمده ترین آلاینده های محیط زیست که در پساب صنایع مختلف از جمله نساجی وجود دارد، وجود رنگ هاست که برای انسان و محیط زیست، آلودگی ایجاد کرده است. تعدادی از روش ها شامل فلوکولاسیون و گواگولاسیون، ترسیب شیمیایی و ازن زنی برای تصفیه فاضلاب رنگی استفاده شده است. این فرآیندها محدودیت هایی شامل هزینه بالا، تشکیل محصولات جانبی خطرناک و تجهیزات انرژی گران دارند.
هدف: هدف از این بررسی، کارایی حذف رنگ های اسید رد ۱۸ وراکتیو بلک ۵ از محیط های آبی با استفاده از جذب بر روی آزولافیلیکولوئیدس، به عنوان یک جاذب ارزان و مناسب درسیستم ناپیوسته بود. مواد و روش ها: این تحقیق، یک نوع مطالعه بنیادی- کاربردی بود. ابتدا تثبیت رنگ آزولا فیلیکولوئیدس با اسید سولفوریک ۰۱٫۰ مولار در نسبت ۱:۱ (آزولا : اسید) در دمای OC250 بعد از ۵ ساعت انجام شد. بعد از آن، با تغییر دادن غلظت اولیه رنگ ها و ثابت نگه داشتن بقیه عوامل موثر، زمان تعادل به دست آمد که برای هر دو رنگ برابر با ۱۲۰ دقیقه بود. سپس تاثیرpH، غلظت اولیه رنگ ها، مقدار اولیه جاذب بعد از زمان تعادل بررسی گردید. غلظت رنگ های اسید رد ۱۸ وراکتیو بلک ۵ با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر، به ترتیب در طول موج ۵۹۸ و ۵۰۶ تعیین گردید. نتایج: نتایج مشخص ساخت که با افزایش زمان تماس از ۵ به ۱۲۰ دقیقه کارایی حذف به ترتیب از۴۵٫۱۷% به ۵۳٫۵۹% برای راکتیو بلک ۵ و از ۴٫۷۵% به ۴۵٫۹۰% برای اسید رد ۱۸ در شرایط ثابت افزایش یافت. هم چنین مشخص گردید که با افزایش غلظت اولیه رنگها و مقدار اولیه جاذب کارایی حذف به ترتیب کاهش و افزایش یافت. با افزایش pH از ۲ به ۱۲ کارایی حذف برای راکتیو بلک ۵ از ۵۸٫۷۰% به ۶۵٫۱۰% و برای اسید رد ۱۸ از ۲۴٫۹۷% به ۹۸٫۲۸% کاهش یافت. نتایج مشخص ساخت که سینتیک فرآیند جذب از مدل سینتیک شبه درجه دو ((راکتیو بلک ۵ (R2-0.98)) و اسید رد ۱۸ (R2-0.999)) بهتر پیروی می کند. نتیجه گیری: به طور کلی، نتایج نشان داد که می توان از آزولا فیلیکولوئیدس، به عنوان یک روش سریع و موثر در حذف رنگ ها از محیط های آبی استفاده کرد. هم چنین، در شرایط ثابت، کارایی حذف رنگ اسید رد ۱۸ ۲۰ % بیشتر ازراکتیوبلک ۵ بود.