سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا فتحی عمادآبادی – گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
آسیه فرهنگی – گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران

چکیده:

حذف رنگ قرمز مستقیم ۲۳ اسکارلت توسط فرایند جذب با استفاده از ساقه ی ذرت که از ضایعات ارزان قیمت کشاورزی است به روش اسپکتوفتومتری مطالعه از روش جذب دسته ای جهت حذف رنگ استفاده شد و جذب در ۵۰۳ نانومتر توسط یک طیف سنج اندازه گیری شد دراین پژوهش مهمترین عامل تاثیر گذار PH بوده و پارامتری مثل اثر هم زدن نیز مورد بررسی قرارگرفت که در شرایط بهینه PH=3 و زمان تماس ۱۱ دقیقه بود برای درک روند پارامترهای سینتیکی و ترمودینامیکی بررسی هایی انجام گرفت مکانیسم جذب از سینتیک مرتبه ی دوم پیروی می کندو مدل فریندلیچ نسبت بهمدل لانگمویر برای داده های معادله مناسب تر است که مشخص شد ظرفیت جذب ساقه ی ذرت برای رنگ قرمز مستقیم ۲۰/۴۴mg/g23 بود.