سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد حسن احرام پوش – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی
غلامرضا موسوی – استادیار گروه بهداشت محیط و حرفه ای دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
محمد تقی قانعیان – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی
سجاد رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت محیط، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشک

چکیده:

رنگ ها مواد با ساختاری پیچیده بوده که در نتیجه مراحل مختلف صنعت نساجی نظیر رنگرزی و تکمیل پارچه به محیط زیست وارد می شوند. رنگ متیلن بلو از رنگ های کاتیونی بوده که در حال حاضر نیز در صنایع نساجی کاربرد دارد . این مطالعه با هدف بررسی کارایی فرآیند فتو کالیستی TiO2 /UV-C با استفاده از رآکتور ناپیوسته در حذف رنگ متیلن بلو از فاضلاب سنتیک نساجی انجام شد. روش تحقیق : در این تحقیق از نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم به عنوا کاتالیست در حضور UV-C جهت حذف رنگ متیلن بلو استفاده گردید. مطالعه در یک راکتور منقطع (حجم مفید یک نمونه ) بر روی فاضلاب سنتتیک با غلظت های ۱۵ و ۳۰ و ۶۰ میلی گرم در لیتر رنگ انجام و اثر متغییرهایی نظیر غلظت اولیه رنگ ، غلظت نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم ، زمان تابش اشعه و ph بر کارایی حذف رنگ و COD بررسی شد. یافته ها : نتایج این تحقیق نشان داد که حذف رنگ متیلن بلو ارتباط مستقیمی با زمان تابش اشعه دارد. بهترین نتیجه حذف رنگ در غلظت ۰/۹ گرم در لیتر نانو ذره دی اکسید تیتانیوم و ۳ : PH و زمان ۳۰ دقیقه حاصل گردید. با افزایش غلظت رنگ سرعت حذف رنگ کاسته می شد. متعاقب حذف رنگ ، ۴۷/۱ درصد از میزان COD اولیه نیز کاهش یافت.نتیجه گیری فرایند فتوکاتالیستی نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم در حضور پرتو ماوراء بنفش قادر به حذف کامل رنگ و کاهش قابل توجه COD ناشی از رنگ است.