سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منصور اصلانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه ، گروه شیمی ، امیدیه ، ایران
هوشنگ پرهام –
حسین توللی –

چکیده:

در این پژوهش برای جداسازی و حذف رنگ سبز مالاشیت از پسابهای صنعتی به وسیله شن اصلاح شده با نانوذرات گوگرد به عنوان غلظت الکترولیت، اثر مقدار جاذب، دما و حجم بافر بررسی شد. غلظت رنگ سبز مالاشیت در فاز آبی رقیق شده، به وسیله اندازه گیری جذب در طول موج۶۳۳nm،pH تعیین شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که ماکزیمم بازده استخراج درpH=5و استفاده از ۵ گرم جاذب به دست می آید. منحنی جذب سطحی سبز مالاشیت در محلولهای آبی در دمای ۲۵ رسم گردید که پارامترهای مختلفی همچون اثر با معادله لانگمویر مطابقت دارد. محدوده خطی به دست آمده برای این روش بین دو غلظت ۱۰mml-1 -1با ضریب همبستگی برای )RSD( 0/9991 می باشد. در این تحقیق همچنین میزان مزاحمت یونها در حذف رنگ مورد بررسی قرار گرفت. میزان انحراف استاندارد نسبی ۵% حاصل شد. روش مذکور برای حذف مالاشیت در آب خلیج / ۳% و ۲۷ / ۶ به ترتیب ۷۷ mgmL- 4 و ۱ mgmL- دو نمونه حقیقی با غلظتهای ۱ .] فارس با راندمان بالا انجام شد. رنگ سبز مالاشیت را در شرایط بهینه، می توان از محلولهای آبی تا ۹۳ % حذف کرد]