سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید بزرچی – کارشناسی ارشد شیمی کاربردی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ۱۱ کیلومتری جاده سر
مرتضی بهرام – دکترا دانشگاه ارومیه، ارومیه، ۱۱ کیلومتری جاده سرو
سیروس نوری – دکترا دانشگاه ارومیه، ارومیه، ۱۱ کیلومتری جاده سرو

چکیده:

در این مطالعه برای حذف رنگ اسید رد ۱۱ از محلول های آبی)پساب های صنعتی( از یک جاذب پلیمری هیدرولیز نشده استفاده شد. -مطالعه ی حذف رنگ اسید رد ۱۱ جهت بهینه کردن پارامترهای تعادل مانند زمان تماس، دما، مقدار جاذب مورد نیاز در حالت پیمانه ای انجام – ۵( را در ۶ / شد. ذرات جاذب پلیمری ماکزیمم ظرفیت جذب) ۱۳ = pH و در دمای ℃ ۲۵ نشان دادند. داده های تعادلی)بهینه ای( برای یافتن مناسب ترین برازش برای فرایند جذب با ایزوترم های لانگمیر و فرندلیچ برازش شدند و معلوم شد که حذف رنگ اسید رد ۱۱ بر روی ذرات – جاذب پلیمری به صورت تک لایه بوده و از ایزوترم لانگمیر تبعیت می کند. مناسب بودن جاذب پلیمری در شرایط زمینه ای با نمونه ی حقیقی که از کارخانه ی رنگرزی تهیه شده بود مورد تست قرار گرفت. این مطالعه برای توسعه ی تکنولوژی و کارهای بعدی جهت حذف انواع اسید رد با جاذب های پلیمری نوید بخش می باشد.