سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

ادریس حسین زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت دانشگاه عل
علیرضا رحمانی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم
قدرت الله روشنایی – عضو هیئت علمی گروه آمار زیستی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدا
فاطمه ناظمی – کارشناس آزمایشگاه گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت دانشگاه

چکیده:

بهترین راه حل مدیریتی تایرهای مستعمل با نقطه نظر اقتصادی و زیست محیطی ، پردازش آنها به روش گرمایی و تبدیل به محصولات با ارزشی چون کربن فعال و دیگر اشکال کربن ( کربن سیاه ، گرافیت و الیاف کربن ) و سوخت مایع است. هدف از اجرای این تحقیق تولید فعال پودری از تایرهای مستعمل فعال شده با هیدروکسید پتاسیم در نسبت ۴ (نسبت KOH به تایر ) و سپس پیرو لیز آن در دمای ۷۰۰ درجه سانتگراد در بازده زمانی ۲ ساعت و جذب رنگ اسیدی از محیط آبی بر روی آن بود. روش: جذب رنگ اسیدی از محیط های آبی بر روی کربن فعال آماده شده در سیستم نا پیوسته در حالتهای مختلفی از غلظت اولیه رنگ ، ph وزمان تماس بررسی شد. ایزوترم های جذب به وسیله اختلاط ۱-۰/۲ گرم کربن فعال در ۵۰ سی سی محلول رنگی بررسی شدند. غلظت اولیه و نهایی رنگ در محلول با استفاده از اسپکتروفتومتر (مدل Shimadzu, UV-1700 ) آنالیز شدند. یافته ها: روش فعال سازی مورد استفاده توانست کربی با سطح مخصوص ۴۸۰m2/g تولید کند. داده های حاصل از آزمایشات تعادل با هر دو مدل ایزوترمی لانگمویر و فروندلیخ بررسی شدند و مقدارR2 برای هر کدام به دست امد که مقدار آن به ترتیب ۰/۹۹۲۳ و ۰/۹۷۵۹ بود. مدل سینتیکی شبه درجه دوم تطابق بهتری با داده های آزمایش سنیتیکی نشان داد ( ۰/۹۹۹۹<R2). بحث و نتیجه گیری : طبق نتایج بدست آمده کربن فعال تولیدی از تایرهای مستعمل با روش فعال سازی شیمیایی می تواند به عنوان یک جاذب ارزان قیمت استفاده شود.