سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید بزرچی – کارشناسی ارشد شیمی کاربردی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ۱۱ کیلومتری جاده سر
مرتضی بهرام – دکترا دانشگاه ارومیه، ارومیه، ۱۱ کیلومتری جاده سرو
سیروس نوری – دکترا دانشگاه ارومیه، ارومیه، ۱۱ کیلومتری جاده سرو

چکیده:

در این مطالعه پلیمر هیدرولیز نشده به عنوان یک جاذب حذف کننده ی رنگ ائوسین ب از محلول های آبی)پساب های صنعتی( به کار -برده شد. مطالعه ی حذف رنگ ائوسین ب در حالت پیمانه ای انجام شد تا پارامترهای تعادل مانند زمان تماس، دما، مقدار جاذب مورد نیاز بهینه -۱/ ۵( را در ۱ / شوند. ذرات جاذب پلیمری بالاترین ظرفیت جذب) ۱۱ pH = و در دمای ℃ ۲۵ نشان دادند. داده های تعادلی با ایزوترم های لانگمیر وفرندلیچ برای یافتن بهترین برازش برای فرایند جذب، برازش شدند و معلوم شد که حذف رنگ ائوسین ب توسط ذرات جاذب پلیمری )جذب بر – روی این ذرات( به صورت تک لایه بوده و از ایزوترم لانگمیر تبعیت می کند. مناسب بودن جاذب پلیمری در شرایط زمینه ای با نمونه ی حقیقی که از کارخانه ی رنگرزی تهیه شده بود مورد تست قرار گرفت. این مطالعه زمینه ی خوبی برای توسعه ی تکنولوژی و کارهای بعدی جهت حذف انواع ائوسین با جاذب های پلیمری فراهم آورد