سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شوکا خرم فر – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
مختار آرامی –
نیازمحمد محمودی – پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ تهران
هژیر بهرامی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

چکیده:

دراین مقاله اکسیداسیون رنگزا از پسابهای رنگی نساجی توسط کربن فعال AC /پراکسید هیدروژن H2O2 مورد ارزیابی قرارگرفت رنگزای اسید آبی ۹۲(AB92 بعنوان رنگزای مدل انتخاب شد خواص سطحی کربن فعال با استفاده از تبیدل فوریه مادون قرمز و میکروسکوپ الکترونی پویشی ارزیابی گردید اکسیداسیون رنگزا توسط کربن فعال/ پراکسید هیدروژن از طریق اسپکتروفومتر مرئی – ماورابنفش و کروماتوگرافی یونی مطالعه شد تاثیر مقدارکربن فعال غلظت اولیه رنگزا PH و نمک روی اکسیداسیون رنگزا ارزیابی گردید مشخص شد که آنیون فرمات بعنوان ماده واسطه آلیفاتیکی غالب شناسایی میگردد نتایج بیانگر این است که فرایند اکسیداسیون توسط کربن فعال /پراکسید هیدروژن قادر است بعنوان یک فرایند دوستدار محیط زیست به شمار رود.