سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرجان بدیهی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
خشایار بدیعی – دانشیار،عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ
رامین محمدعلی تهرانی – استادیار، عضو هیئت علمی گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
شهره روحانی – دانشیار، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ

چکیده:

امروزه محیط زیست در معرض انواع متفاوتی از آلاینده ها قرار دارد. از این رو همواره رفع این مواد مورد توجه بسیاری از پژوهشگران و صنعتگران بوده است. رنگزاهای آلی (اغلب بسیار سمی) در پساب صنایع مختلف، مانند نساجی، چرم و دباغی، یکی از منابع اصلی آلوده کننده محیط زیست هستند. یکی از فناوری های موجود برای رفع برخی از آلاینده های آلی، بهره‌گیری از فرآیند اکسیداسیون تر است.در چنین شرایطی مناسب‌تر است که با استفاده از مواد طبیعی و حذف کامل آلاینده ها از بار آلودگی کاست. بنابراین در این تحقیق از فرآیند اکسیداسیون مرطوب همراه با نانوکاتالیستی با پایه‌ی جاذب طبیعی پرلیت استفاده گردید. این ماده توانایی خوبی جهت جذب آلاینده‌های آلی و فلزات سنگین دارد و از هرنظر جهت بررسی امکان تبدیل یک جاذب طبیعی به کاتالیست مناسب است. برای آزمایش توانایی کاتالیست سنتز شده از رنگزای سبز مالاشیت که یکی از مواد خطرناک مورد استفاده در نساجی است، استفاده گردید. کاتالیست ساخته شده دارای ساختار نانویی بوده و در میدان مغناطیسی بشدت فعال است.در این تحقیق رنگزا بااستفاده از مثلث نانوپرلیت ‌مغناطیسی، پراکسید هیدروژن (عامل اکسنده) و حرارت (منبع انرژی) در محلول آبی حذف گردید. تجارب آزمایشگاهی نشان داد که نانوکاتالیست سنتز شده قابل استفاده در فرآیندهای متوالی است.همچنین در تحقیق حاضر، اثر عوامل مختلف بر فرآیند رنگبری، شامل غلظت اولیه رنگزا، دما، مقدار کاتالیست و زمان تماس کاتالیست و رنگزا ، pHمحلول، میزان آب اکسیزنه بررسی شد. نانوکاتالیست ساخته شده جهت تأیید با ابزارهای مختلفی مانند SEM مورد آزمایش قرار گرفت که اندازه ذرات را در حد ۱۰۰ نانومتر قابل تشخیص است. همچنین از طیف‌سنج UV/Vis جهت بررسی پیشرفت فرآیند اکسیداسیون تر استفاده شد. نتایج بدست آمده از آنالیزهای ذکر شده نشان داد که کاتالیست نانو پرلیت مغناطیسی‌شده تا نزدیک ۱۰۰% توانایی رنگبری از پساب حاوی رنگزای سبز مالاشیت را دارد