سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

موسی صادقی کیاخانی – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
مختار آرامی –
کمال الدین قرنجیگ – گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی پژوهشگاه صنایع رنگ، تهران، ایران

چکیده:

در این مقاله، بیوپلیمر طبیعی کیتوسان با ترکیب آلی اتیلاکریلات اصلاح شده و برای رنگزدایی پساب رنگی حاوی ماده رنگزای بازیک قرمز ۱۸ بکار رفت. ترکیب بدست آمده با استفاده از طیفسنجی مادون قرمزFTIR)شناسایی شد. برای بررسی ویژگیهای رنگزدایی ترکیب سنتز شده، عوامل مؤثر بر فرآیند رنگزدایی مثلpH غلظت جاذب، غلظت ماده رنگزا،زمان تماس و اثر نمکهای مختلف بررسی گردید. نتایج تجربی بدست آمده با مدل سینتیکی شبه مرتبه دوم تطابق خوبینشان دادند. همچنین نتایج نشان داد که دادههای بدست آمده با مدل ایزوترم جذب در حال تعادل لانگمیور مطابقت خوبیدارد. نتایج این مقاله نشان داد که میتوان از کیتوسان اصلاح شده با اتیلاکریلات برای حذف آلایندههای رنگی پساب نساجی حاوی مواد رنگزای بازیک استفاده نمود