سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیده سحر ترابی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی فیزیک ، دانشگاه زنجان
محمدحسین رسولی فرد –
مرتضی واحد پور –
زانیار ناصری –

چکیده:

درتحقیق حاضر،حذف رنگزایی از گروه آزو با استفاده از فرایند حفاظت گرمایی شده و اکسنده پراکسی دی سولفات مورد بررسی قرار گرفته است. درحال حاضر رنگزاهای گروه آزو بزرگترین گروه از مواد رنگزایی هستند که درصنایع نساجی مورد استفاده قرار می گیرند. روش اکسایش پیشرفته یکی از روشهای تصفیه پسابها از مواد آلاینده آلی می باشد ،پراکسی دی سولفات به دلیل قدرت اکسندگی بالا یکی از رایج ترین اکسنده های مورد استفاده در این روش می باشد. در روش حفاظت گرمایی شده پراکسی دی سولفات به رادیکالهای.- SO4 شکسته می شود و فرایند حذف انجام می شود. در این تحقیق اکسایش رنگزای زرد مستقیم ۲۹ با استفاده از پروکسی دی سولفات درشرایط حفاظت گرمایی مورد آزمایش قرار گرفته است. همچنین اثر عوامل مختلف نظیر غلظت رنگزا، pH، دما و غلظت اکسنده بررسی شده است. نتایج حاصل پارامترهای بهینه را برای دست یافتن به حداکثر حذف رنگزا با استفاده از روش اکسایش پیشرفته را نشان می دهد