سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پریسا جبارنژاد – کارشناس ارشد مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات راکتور و کاتالیست، دانشگاه صن
محمد حقیقی – استادیار مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات راکتور و کاتالیست، دانشگاه صنعتی

چکیده:

در این تحقیق، نقش پایه در عملکرد نانوکاتالیست فرایند هیدرودی سولفوریزاسیون HDS)مورد بررسی قرار می گیرد. به همین منظور نانوکاتالیست هایNiMo/ZrO و ۲ NiMo/Al2O3به روش اولتراسوند سنتز شد . درادامه مشخصات ساختاری کاتالیست های سنتز شده توسط آنالیزهای دستگاهیBET ،FESEM ،XRD ,FTIRمورد ارزیابی قرار گرفت. در الگوهایXRDکاتالیست ها، هیچ پیکی مربوط به فازهای فعال کاتالیستی مشاهده نشد. به هم چسبیدگی ذرات نانومتری در تصاویرFESEMهر دو نمونه قابل مشاهده است ، اما مقایسه تصاویر حاصل نشان داد که توده ای شدن ذرات در کاتالیست با پایه زیرکونیا کمتر اتفاق افتاده است .کاتالیست با پایه زیرکونیا سطح ویژه پایینی در آنالیزBETنشان داد. در نتایج آنالیزFTIRنیز باندهای مربوطبه ارتعاشات کششی و خمشی باندO-Hدر هر دو نمونه مشاهده شد. در نهایت عملکرد کاتالیست های سنتز شده در هیدرودی سولفوریزاسیون تیوفن به عنوان مدل ترکیبات گوگرددار موجود در سوخت ها، در یک راکتورشیشه ای و تحت فشار اتمسفری ارزیابی شد