سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش فناوریهای پالایش در محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا ضمیرایی – کارشناسی ارشد شیمی الی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی
محمدرضا نبید –

چکیده:

پلیمریزاسیون کاتالیزوری انیلین و کتکول از مشتقات فنول با هدف روشی برای حذف اینگونه ترکیبات اروماتیک خطرناک از پسابها با استفاده از پورفیرین کاتیونی به عنوان کاتالیزور در مقایسه با انزیم مورد بررسی قرارگرفت. نتایج به دست امده نشان میدهد که متالوپورفیرین کاتیونی موثرتر از انزیم HRP در پلیمریزاسیون این ترکیبات است این ترکیبات به صورت رسوب پلیمری از محلول جداشده و با فیلتر کردن حذف می گردد وجودپیکهای ۳۵۵، ۴۳۵ ، ۷۳۵ نانومترنشان دهنده فرم رسانای پلی انیلین هستند مقایسه طیف FT-IR کتکول و پلی کتکول تشکیل پلیمر را تایید می کند این روش نسبت به روش انزیمی از حساسیت کمتری نسبت به دما وPH برخوردار است و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه می باشد.