سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عارفه کشوری – کارشناسی ارشد شیمی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
فواد بوعذار – دکترای شیمی آلی دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر

چکیده:

درفرآیندهای صنعتی مولکول های مختلفی تولید می شوند که به دلیل آلودگی آب و هوا اثرات منفی روی اکوسیستم ها وانسان ها می گذارند. یکی از رایج ترین آلوده کننده های آلی آب،ترکیبات کلردار هستندکه درغلظت های کم نیز سمی اند.باتوجه به مضرات اتیلن دی کلرایدکه یک ترکیب آلاینده سمی است روش هایی برای حذف آن از پساب به کار می رودکه دراین مقاله روش حذف اتیلندی کلراید توسط نانوذرات آهن /هیدروکسی آپاتیت بررسی می شود.هدف از انجام این کار ،بررسی و تعیین شرایط بهینه برای حذف اتیلن دی کلراید با نانوذرات آهن است که در این پروژه فرآیند حذف درزمان بهینه ۰۳ دقیقه ،غلظت بهینه ۰۳۳ میلی لیتر،میزان جاذب ۳٫۱ گرم،و pH=4 بدست آمد.. این پایان نامه مشتمل برکارهای تحقیقاتی به شرح زیر است: قسمت اول شامل سنتزنانو ذرات آهن و اکسید آهن به روش شیمیایی است .قسمت دوم شامل بررسی کارایی نانوذرات آهن درحذف موادسمی آلاینده ،بررسی پارامترهای موثردرحذف مواد آلاینده مانند pH به زمان ماند،غلظت موادآلاینده وغلظت نانوذرات آهن ،مقایسه کارایی نانوذرات کار شده بانمونه های تجاری وسنتی مورداستفاده درحذف موادآلی آلاینده،تبدیل موادآلی خطرناک وسمی به مواد بی خطر مانندآب و دی اکسیدکربن است.قسمت سوم این پایان نامه گرفتن جذب بادستگاه اسپکتروفتومتروبدست آوردن راندمان های مناسب آنهاست.