سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نجمه سلیمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه زابل
شایان شامحمدی – هیأت علمی گروه آب، دانشگاه شهرکرد

چکیده:

در این تحقیق از جاذب پوسته شلتوک برای حذف کروم شش ظرفیتی (Cr6+) از محلول آبی استفاده گردید. مطالعه جذب کروم در حالت ناپیوسته به منظور تعیین pHبهینه، زمان تعادل و مدل ایزوترمی مطلوب، صورت پذیرفت. رفتار ستون جاذب با استفاده از مدل توماس به روش غیر خطی، بررسی شد و پارامترهای مدل تعیین گردید. مدل های ایزوترم لانگمیر و فروندلیچ به منظور بررسی تعادل جذب، مورد استفاده قرار گرفتند. همچنین عمل واجذب کروم به منظور استخراج کروم جذب شده و شستشوی جاذب، توسط محلول بازی و اسیدی انجام شد. مطالعه ایزوترم جذب نشان داد که مدل فروندلیچ با ضریب همبستگی ۹۵۱/۰ از توانایی بیشتری در توصیف داده ها برخوردار است. با توجه به نتایج بدست آمده، زمان شکست ستون با افزایش ارتفاع بستر افزایش می یابد. همچنین ظرفیت جذب با افزایش ارتفاع بستر افزایش می­یابد. ارزیابی پارامترهای ستون بستر نشان داد که مدل توماس از تطابق خوبی با داده­های آزمایشگاهی برخوردار است.