سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد نوری سپهر – دانشگاه علوم پزشکی سمنان
سیمین ناصری – دانشگاه علوم پزشکی سمنان
مهناز مظاهری اسدی – دانشگاه علوم پزشکی سمنان

چکیده:

از نمکهای کاتیون سه ظرفیتی کروم در دباغی پوست به منظور تولید چرم استفاده می ود. کروم (۳+) در شرایط ویژه ای مانند حضور یون منگنز و ترکیبات آلی به کروم (۶+) که برای سلامت انسان و محیط زیست مخاطره آمیز است استفاده می گردد. مطالعات در این پژوهش نشان داد که قارچ آسپروژیلوس اوریزا قادر است در پساب دباغی در رقتهای مختلف (۹۰-۱۰ درصد) باغلظت کروم ۱۲۰-۱۰۸۰mg/l رشد نماید. حداکثر میزان حذف کروم از پساب در pH=3، غلظت کروم معادل ۲۴۰ mg/l و میزان تلقیح ۰/۱۲% (وزن خشک) مشاهده شد. اثر فاکتورهای مختلف محیطی مانند دما، pH، سرعت اختلاط یا هوادهی، نوع و میزان ماده مغذی بر رشد توده سلولی قارچ و میزان حذف کروم بررسی گردید. میزان رشد توده سلولی قارچ و میزان حذف کروم از پساب در شرایط بهینه (pH=5، دمای ۳۰ درجه سانتیگراد، سرعت اختلاط معادل ۱۵۰rpm و میزان ۰/۳% ماده مغذی دی هیدروژن فسفات آمونیوم) به ترتیب معادل ۰/۴۵% (وزن خشک) و ۹۸/۸% بود. مطالعات آماری شامل آنالیز واریانس و مقایسه چندگانه نشان داد که فاکتورهای مذکور تأثیر معنی داری (P<0.01) بر رشد توده سلولی قارچ و میزان حذف کروم از پساب داشته اند.