سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی محمدی ثانی – هیئت علمی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
معصومه مهربان سنگ آتش – گروه پژوهشی کیفیت و ایمنی مواد غذایی پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی
پریا رهنماوثوق – دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی – وا
رضا کاراژیان – گروه پژوهشی کیفیت و ایمنی مواد غذایی پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی

چکیده:

آفلاتوکسینها متابولیتهای ثانویه سمی تولید شده عمدتا توسط قارچهای آسپرژیلوس می باشند. آفلاتوکسینها حتی در مقادیر کم هم اثرات مضر بر سلامت انسان و حیوانات دارند. آفلاتوکسینB1به علت اینکه جزو قویترین آفلاتوکسین ها می باشد بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. از آنجایی که مواد غذایی مختلفی ممکن است با آفلاتوکسین آلوده شوند باید به شیوه موثری این توکسینها را از زنجیره غذایی حذف نمود تا ایمنی مصرف کنندگان تامین شود. آلودگی زدایی میکروبی آفلاتوکسینها با استفاده از میکروارگانیسمها یکی از استراتژیهای شناخته شده برای مدیریت آفلاتوکسینها می باشد. در این تحقیق از لاکتوباسیلوسرامنوسوس گونهGGبرای حذف آفلاتوکسینB1از محیط کشت مایع استفاده شد. توانایی باکتری به حذف مقادیر مختلف آفلاتوکسین ( ۵ ۱۰ و ۲۰ پی پی بی) بررسی شد. برای این منظور اینکوباتورگذاری در سه زمان مختلف ( ۰ ۴و۱۲ و ۲۴ ساعت در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد انجام شد. غلظت آفلاتوکسین توسط روش الایزای رقابتی مستقیم تعیین شد. موثرترین مدت زمانهای اینکوباسیون در حذف آفلاتوکسین ۱۲ و ۲۴ ساعت بود. باکتری در غلظت ۵ و ۲۰ پی پی بی موفق به حذف بیشترین مقدار سم شد. نتایج بر این دلالت داشت که پدیده حذف آفلاتوکسین توسط باکتری می تواند در مقیاس صنعتی مورد استفاده قرار گیرد