سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محسن عبداللهی – دانشگاه علم و صنعت ایران
مجید رجائی – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

درآزمایش ارتعاشات برای تحریک سازه از لرزاننده های الکترودینامیکی استفاده می شود حالت تشدید به خاطر جابجایی زیاد تاثیر متقابل سازه و لرزاننده بریکدیگر و وجود آثار غیرخطی درسیستم ارتعاشی باعث اعوجاج هارمونیک درنیروی اعمالی از طرف لرزاننده به سازه می شود و این اعوجاج باعث ایجاد مشکلاتی در استخراج داده های مورد نظر می شود و نیازمند یک کنترل کننده برای حذف اعوجاج است درآزمایش با تحریک سینوسی اعوجاج به این صورت است که هارمونی های بالاتر ضریبی از فرکانس هارمونی ورودی وارد نیروهای اعمالی به سازه می شوند و باید حذف شوند دراین پژوهش با ارایه الگوریتم عددی نیوتن رافسون درحذف اعوجاجهای نیرویی اعوجاج هارمونیک درنیروی سینوسیاعمالی به سازه یک درجه آزادی از طرف لرزاننده الکترودینامیکی با فرض داشتن فنریت غیرخطی بوسیله این الگوریتم حذف شده و اعتبار سنجی آن با شبیه سازی نرم افزاری انجام شده است.