سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حاتم گودینی – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی لرستان
فاطمه حیدری – کارشناس بهداشت محیط
معصومه مولوی – کارشناس بهداشت محیط

چکیده:

یکی از مهمترین مواد هیومیکی موجود در آب اسید هیومیک می باشد این مواد از طریق خاک ها رسوبات حیوانات آبزی گیاهان وپساب وارد منابع آب میگردند غلظت های بالای اسید هیومیک در آب آشامیدنی پتانسیل ایجاد بیماری های دستگاه گوارش به دلیل تولید محصولات جانبی ناشی از گندزدایی را دارد لذا حذف آنها از منابع آب بسیار اهمیت دارد دراین مطالعه با استفاده از روش منقطع میزان جذب اسید هیومیک از آب توسط کربن فعال پوش شداده شده و پوشش داده نشده با آهن در شرایط مختلف مورد ارزیابی قرارگرفته است اثر زمان ماند PH و غلظت اولیه اسید هیومیک نیز مورد بررسی قرارگرفته است نتایج نشان دادکه میزان حذف اسید هیومیک با غلظت اولیه ۳۰ میلی گرم برلیتر و PH برابر ۵ و در دمای ۲۸ درجه سانتی گراد برای کربن فعال AC-0 و کربن فعال پوشش داده با آهن AC-Fe به ترتیب ۴۰/۵۶ و ۶۰/۷۲ میلی گرم بر گرم می باشد کربن فعال می تواند بطور موثری اسید هیومیک موجود در اب را حذف نماید با پوشش دهی کربن فعال با آهن برمیزان حذف اسید هیومیک به میزان اساسی افزوده می گردد.