سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمداحسان همزه ئی – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف
فرزاد داوردوست –

چکیده:

کشف فزاینده ترکیبات گوگردی و فنلی فعال شامل تعداد زیادی از عوامل آنتی میکروبی ترکیبی در پساب ها سلامت عمومی را به خطر می اندازد در نتیجه توجه فزاینده به پیشرفت تکنولوژی های نوین برای تبدیل موثر این ترکیبات به محصلوات جانبی غیرفعال و غیرسمی شده است این مقاله به بررسی تجزیه فتوکاتایزی ترکیبات گوگردی و عوامل انتی میکروبی سولفانومید و ترکیبات فنلی مربوط در سوسپانسیون های ابی دیوکسید تیتانیوم غیرخازن TiO2) می پردازد دراین مقاله نشان خواهیم داد کهترکیباتگوگردی و فنلی توسط نانوفتوکاتالیست TiO2) با تابش نور فرابنفش به مواد معدنی تبدیل می شود مراحل سنتیک با مکانیزمی مرتبط است که شامل اکسیداسیون سولفونامید توسط رادیکال های هیدروکسیل OH تولید شده از طریق تحریک فاصله باند TIO2 توسط تابش UVA است تبدیل معین واسطه ها وفراورده ها باترکیبات گوگردی و فنلی توسط حمله OH به حلقه های آروماتیک و هیکروسکیلی یا پیوند سولفانامید رابطه دارد فتوکاتالیز TiO2) رویکرد موثر برای تجزیه میکروآلاینده های ترکیباتگوگردی و فنلی به ویژه در آبهای طبیعی استکه دارای PH بازی باشند. درنهایت مقایسه اس ببین الگوی توزیع اندازه ذرات نانوفتوکاتالیست در دماهای مختلف انجام می شود و نشان خواهیم داد که یک توزیع اندازه ذرات منظم نسبت به یک شبکه نامنظم بسیار کارآمدتر خواهد بود.