سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لیندا بختیاری – دانشجوی ارشد مهندسی شیمی دانشکده مهندسی شیمی ، نفت و گاز ، دانشکده شیر
عبدالمحمد علمداری – دانشیار بخش مهندسی شیمی دانشکده مهندسی شیمی ، نفت و گاز ، دانشکده شیرا

چکیده:

در این تحقیق فرایند حذف آرسنیک از آب آشامیدنی از طریق همرسوبی مطالعه شد. تاثیر عوامل مختلفی مانند pH ، زمان تماس و شدت همزدن بر نیزان حذف آرسنیک از نمونه آب سنتزی حاوهی ۰/۵ میلی گرم بر لیتر آرسنیک در کریستالیزور همزن دار مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشات نشان داد که بیشترین درصد حذف (۸۱%) د رشرایط بهینه ۴=pH ، زمان ماند ۴۰ دقیقه، سرعت ۱۰۰ دور بر دقیقه همزن و با استفاده از ۰/۵ مول از هر یک از واکنش دهنده های کلرید کلسیم و کربنات پتاسیم در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد به دست می آید. در شرایط مشابه میزان حذف آرسنیک برای نمونه آب آشامیدنی واقعی مقدار بیشتری (۹۳%) محاسبه شد، که به دلیل بیشتر بودن رسوب حاصل در نتیجه کثرت یون های موجود در نمونه واقعی بود. بنابراین می توان نتیجه گرفت روش همرسوبی برای پایین آوردن غلظت آرسنیک تا زیر حد مجاز در ایران (۰/۰۵ میلی گرم بر لیتر) برای آب آشامیدنی روش مناسبی میباشد.