سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای اخلاق اجتماعی از منظر قرآن و عترت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

موسی کاظم زاده – محقق و پژوهشگر حوزه فرهنگ ودین ، رسانه

چکیده:

حجاب و عفاف یکی ازاحکام مسلم دین اسلام است که اصل آن ازضروریات م یباشد که در گذر زمان از سنت به سو ی مدرنیته ، فراز ونشیب های ز یادی را طی کرده است . در این میان مردان و زنان (به خصوص زنان) در مسیر تند باد حرکت به سوی مدرنیسم ، در معرضبرهنگی فرهنگی و فرهنگ برهنگی قرار گرفتند تا در توسعه سرمایه داری نقش خویش را ایفا کنند. اما با گذر زمان از هو یت و شخصیت و ماهیت خود بیشتر دور شدند ، و در یک حرکت جدید با بازگشت دوباره به سو ی منیت خو یش و جستجو کردند . « عفاف و حجاب » توجه به سرشت و طبیعت و احتیاجات حقیقی خودرا ، در میان معنویت ، هویت خویش را در که برخاسته از حقا یق د ین و در افق بالاتر از عالم ماده تدو ین و تبیین شده است ، در عصر برهنگی ، « حجاب و عفاف » نگاهی به مبا نی تنها پاسخ مثبت و حق یقی به ن یازهای درو نی و بازگشت به گرا یش های فطر ی جامعه انسان ی است که سلامت ،امنیت ، معنو یت و کمال را در خانواده و اجتماع میسور می سازد ؛ و این انتخاب تنها راه رسیدن به کمال و سعادت الهی است ، مبانی و ریشه و راه های این حقیقت را می توان از بطن قرآن و روایت های اصیل اسلامی به دست آورد. «یا ایها النب قل لازواجک و بناتک ونساء المومنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنی آن یعرفن فلا یودین و کان الله غفورا رحیما»پیامبر به زنان و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو پوششهاى خود را بر خود فروتر گیرند این براى آنکه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند( [به احتیاط] نزدیکتر است و خدا آمرزنده مهربان است.(الأحزاب،آیه ۵۹) بر این اساس ، حجاب و عفاف پدیده مذهبی – ارزشی مهمی در تعالیم اسلامی است و توجه به زمینه های فرهنگی – اجتماعی به عنوان بستر آن بسیار شایسته و لازم است و اشاعه و تعمیق آن نیازمند آموز شهای بنیادین و مداوم در خانواده، مدرسه، دانشگاه و اجتماع است. از قرآن مورد نقد و بررس ی قرار گرفته است . روش تحقیق به صورت تحلیل «عفاف و حجاب » از این رو ی در ا ین مقاله مسایل مختلف محتوای است که به شیوه کتابخانه ای جمع آوری شده است. امید است این تحقیق در توسعه فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه تأثیرگذار باشد.