سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هجدهمین همایش ملی و چهارمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نسیم کردستانی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بیمه دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
محبوبه موحدی نیا – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بیمه دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
ناصر رشیدی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بیمه دانشگاه علامه طباطبائی (ره)

چکیده:

در گذشته حاکمیت شرکتی بیشتر برای راهبری شرکت تمرکز داشت تا کنترل آن، اما امروزه این امر ابعاد گستردهتری پیدا کرده و کنترل را نیز در بر میگیرد. برقراری قوانین حاکمیت شرکتی برای پیروز شدن بر مشکلات حاصل از پراکندگی سهامداران و اطمینان از احراز منافع کلیدی ذینفعان ضرورت دارد پژوهش حاضر به دنبال بررسی موضوع حاکمیت شرکتی و کنترل در شرکتهای بیمه و همچنین منافع بیمهگذاران و جایگاه و چگونگی توجه به آنها از طرف نهادهای نظارتی است. به همین منظور ابتدا به بررسی ادبیات حاکمیت شرکتی و جایگاه آن در صنعت بیمه پرداخته و سپس آئیننامه شماره ۴۰ و چگونگی نظارت بر شرکتهای بیمه در زمان تأسیس می- پردازد. در ادامه وضعیت مالکیت شرکتهای بیمه ایرانی بررسی شده و نظارت در حین فعالیت، برای شرکتهای بیمه بررسی میشود. در انتها اعمال نظارت و حمایت از حقوق بیمه گذاران بحث میشود. در نهایت نتیجهگیری و پیشنهادات مبتنی بر مرور ادبیات تحقیق بیان شده است.