حاشیه گذاری نقل قول هایی طولانی از نظم و نثر

نقل نثرهای طولانی که بیش از چهار خط هستند را با حاشیه ای به اندازه ی ۱۰ حرف فاصله آغاز کنید. برای مطالب حاشیه گذاری شده، از گیومه استفاده نکنید. میان

متن مقاله ی خود و مطالب ذکر شده، دو خط فاصله بگذارید. استناد پرانتزی را بعد ار آخرین نقطه قرار دهید:

در ابلاغ گفته شده توسط فرشته گابریل، چنین آمده است: به مردم و شهر مقدستان، هفتاد هفته مهلت داده شده تا دست از سرپیچی بردارند و گناه نکنند و شرارت را کنار گذاشته و درستکاری پایداری را فراهم آورند؛ وحی و پیامبری را تصدیق کنند و خداوند منزه و مقدس راستایش کنند.

(دانیل، ۲۴۹)

عموماً محققان در تعبیر این ابلاغ توافق نظر دارند.

توجه: اگر بیش از یک پاراگراف نقل می کنید، بقیه ی آنها را به اندازه ی سه حرف فاصله بیشتر حاشیه گذاری کنید؛ مگر آنکه اولین جمله ی نقل شده، خود جمله ی ابتدایی یک پاراگراف در متن مرجع نباشد.

– ذکر متون طولانی شعر

نقل شعرهای طولانی با بیش از سه خط را با حاشیه ای به اندازه ی ۱۰ حرف فاصله آغاز کنید؛ به شکلی که در زیر آمده است و یا اینکه سطرهای شعر را در مرکز صفحه قرار دلاھیل . پادشاه به شاهزاده هنری اخطار کرد: جایگاهی که در مجلس توسط برادر کوچکترت برای خود داشتی

با گستاخی خود از دست داده ای؛

و در قلب همه ی درباریان و شاهزادگان همخون من

مبدل به فرد غریبه ای گشته ای،

(پرده ی ۳، صحنه ی ۲، سطرهای ۳۵-۳۲)

تنها هنگامی که نمایشنامه ی هنری چهارم، بخشی اول را به عنوان موضوع اصلی مطالعات خود در نظر دارید، ارجاع به پرده، صحنه و سطرها کافی خواهد بود، در غیر این صورت بنویسید “(۳۵-۳٫۲٫۳۲ lH4).” (همچنین “اعداد انگلیسی ” را در بخش ۸ با ملاحظه کنید.)

– ذکر متون کوتاه شعری

نقل قول های کوتاه اشعار (یک یا دو سطر) را در متن مقاله ی خود وارد کنید:

شعر سرزمین بی حاصل اثر الیوت (۱۹۲۲) جستجویی است بهاری به دنبال آب آشامیدنی: گوینده در “موعظه ی آتش” می گوید: “تایمز شیرین، به آرامی برو؛ چراکه با صدای بلند و به مدت طولانی سخن نمی گویم” (۳٫۱۲) درحالی که در بخش پنجم،

گوینده در “آنچه رعد گفت ” آرزومند “لذتی مرطوب / آورنده ی باران” است (۷۴-۷۳ -۵)

همان طور که دراین مثال نشان داده شده است:

۱. مطالب را با گیومه ذکر کنید.

۲. سطرهای جداگانه را با استفاده از یک خط اریب ( / ) به همراه یک فاصله قبل و بعد از آن مشخص کنید.

۳. استناد سطر را در پرانتز، درست بعد از آخرین گیومه و قبل از نقطه قرار دهید.

۴. از اعداد انگلیسی برای مشخص کردن کتاب ها، بخش ها، جلدها و فصل های اثر؛ پرده ها، صحنه ها و سطرهای نمایشنامه ها: بندها، ابیات و سطرهای اشعار استفاده کنید (“اعداد انگلیسی” را در بخش ۸ ب).

– نشان دادن ادامه ی سطور طولانی شعر

یک “[ t/O ]” در حاشیه ی راست بگذارید تا نشان دهنده ی ادامه ی یک سطر طولانی شعر تایپ شده باشد. یعنی وقتی سطری از شعری برای حاشیه ی سمت راست، زیاد طولانی است، ادامه را به اندازه ی پنج حرف، تو رفته تر بنویسید و در اخر خط “[ t/O ]” بگذارید:

در بخش اول جمعه ی خاکستری، الیوت یأسش را ابراز میکند:

به دلیل اینکه نمی توانم بنوشم آنجا که درختان شکوفه می دهند و چشمه ها جریان دارند،

[t/o] چرا که دوباره چیزی نیست

به دلیل آنکه می دانم زمان همیشه زمان است ….

و مکان همیشه و تنها مکان است….

بنابراین، مضمون غربت به پایین ترین حد خود می رسد و الیوت به مضمون مذهبی برمی گردد.