سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حمیده محمد امینی – مدرس دانشگاه پیام نور واحد محلات
محمدباقر علیزاده اقدم – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه تبریز

چکیده:

گسترش فیزیکی نابسامان و بی رویه شهرها یکی ازمشکلات شهروشهرنشینی کشورهای درحال توسعه دردوران معاصر می باشد اگر این روند سریع و بی برنامه همچنان ادامه یابد به ترکیبی نامتناسب از فضاهای شهری خواهد انجامید که یکی از پیامدهای آن حاشیه نشینی شهری است هدف از نگارش مقاله حاضر بررسی علل و پیامدهای ناهنجاریهای کالبدی اجتماعی پیرامون شهرها شهرخمین است که درآن تلاش شده است تا با توجه به فرضیه های مطرح شده به بررسی مسائل اجتماعی فرهنگی حاشیه نشینی همانند پسرانهای شهری گرایش به مشارکت اجتماعی / سیاسی توجه گردد روش تحقیق دراین پژوهش از نوع اسنادی و پیمایشی است و شیوه نمونه گیری آن سهمیه ای چندمرحله ای است جامعه آماری تحقیق پیش رو درمناطق سه گاه حاشیه نشین شهر خمین است که ازطریق پرسشنامه محقق ساخته مورد بررسی قرارگرفته اند درنهایت تعداد ۳۸۴ نمونه براساس فرمول کوکران تعیین ومورد مطالعه قرار گرفته است.