سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زهرا شریفی نیا – استادیار عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشگاه آزاد ا

چکیده:

دراین مقاله به منظور بررسی حاشیه نشینی و مسائل اجتماعی و فرهنگی آن درشهرها شاخصهای مربوط به مسائل اجتماعی و فرهنگی شامل فقر جرم بیکاری نابرابری اجتماعی مشارکت اجتماعی و تنوع فرهنگی بررسی شد روش تحقیق دراین پژوهش از نوع پیمایشی و شیوه گردآوری اطلاعات و داده ها روش کتابخانه ای و میدانی است درروش میدانی ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه و واحد آماری سرپرست خانوار است جامعه آماری تحقیق را حاشیه نشینان محله غلام تپه شهرستان ازادشهر درسال ۱۳۹۰ بالغ بر۱۸۷ نفر تشکیل میدهد حجم نمونه کل خانوارهای ساکن درمحله غلام تپه ۴۱ خانوار می باشد برای آزمون فرضیه ها از آزمون x2 کی دو یا کای اسکور استفاده شده است نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نشان میدهد که تمامی شاخصهای مربوط به مسائل اجتماعی و فرهنگی معنادار بوده و برمتغیر حاشیه نشینی تاثیر داشته است