مقاله جو ایمنی به عنوان شاخصی برای ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۳۲ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: جو ایمنی به عنوان شاخصی برای ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جو ایمنی
مقاله صنعت پتروشیمی
مقاله سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی
مقاله ابزار ممیزی س م ا س ش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عدل جواد
جناب آقای / سرکار خانم: شکوهی یاسر
جناب آقای / سرکار خانم: کاکویی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: جو ایمنی حاکم بر یک محیط کار حاصل ارزش ها، نگرش ها و منافع فردی و گروهی، صلاحیت ها و الگوهای رفتاری است که تعهد به مدیریت ایمنی و سلامت شغلی سازمان، شیوه مدیریت و اثربخشی آن را مشخص می کند. سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی یک سیستم استقراریافته در سازمان است که عملکرد خاصی در زمینه موضوعی خود دارد. هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین نتایج ارزیابی عملکرد سیستم مزبور با نتایج اندازه گیری جو ایمنی در یک صنعت بود.
روش کار: برای ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی، از استاندارد ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی استرالیا (AS OHS Audit tool) استفاده شد. این ابزار دارای ۵ بخش، ۲۱ عنصر و ۱۱۷ معیار است، که هر معیار در دامنه ۰ تا ۵ امتیازدهی می شود. جو ایمنی با استفاده از ابزار جو ایمنی دانشگاه لافبوروی انگلستان که ۱۷ بعد را مد نظر قرار می دهد، اندازه گیری گردید.
یافته ها: از ۲۱ عنصر سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی، هفت مورد فاقد حداقل امتیاز لازم (یعنی امتیاز ۲) بودند. از ۱۷ بعد مورد بررسی در جو ایمنی، ۹ بعد حداقل امتیاز (امتیاز ۶) را کسب نکردند. اما به طور کلی امتیازات جو ایمنی که دارای توزیع نرمال بود، در بعدهای مختلف با امتیازات حاصل از ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی همخوانی داشتند.
نتیجه گیری: جو ایمنی حاکم بر صنعت کاملا متاثر از عملکرد سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی است و می تواند به عنوان شاخصی برای ارزیابی عملکرد سیستم مزبور در نظر گرفته شود.