سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مواد پیشرفته

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا مرادی فرادنبه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد – گرایش جوشکاری، دانشکده مهندسی موا
مرتضی شمعانیان اصفهانی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین ادریس – استاد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق، جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی کامپوزیت نانوساختار زمینه آلومینیمی تقویتشده با ذرات B4C مورد بررسی قرارگرفت. کامپوزیت مورد نظر به روش نورد تجمعی (ARB) و پس از ۱۱ سیکل تولید شد. سپس نمونههای کامپوزیتی با استفاده از روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی و با سرعت چرخش ابزار rpm 011 و سرعتهای پیشروی ۱۱۱ و mm/min 211 به یکدیگر متصل شدند. به منظور ارزیابی ریزساختار جوش از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) استفاده شد. تست کشش عرضی اتصالات نیز جهت ارزیابی خواص مکانیکی نمونهها انجام شد. نتایج نشان داد که اتصالات ایجاد شده با سرعت پیشروی mm/min 111 ، دارای استحکام کمتر و انعطافپذیری بیشتری هستند. در واقع، اگرچه در منطقه اغتشاش اتصال حاصل از جوشکاری با سرعت mm/min 111 ، ذرات تقویتکننده دارای اندازه متوسط کوچکتر و توزیع همگنتری در زمینه آلومینیمی بودند، اما به دلیل حساسیت بالای ریزساختار زمینه به نوسانات دمایی، حرارت اصطکاکی ناشی از چرخش ابزار باعث رشد دانه در منطقه اغتشاش شده و اثر مثبت ذرات تقویتکننده را کاهش داده است