سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رامین عالیوند – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه تهران
آرش محمد زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه تهران
رضا توکل افشاری – استاد دانشگاه تهران
محمدرضا چائی چی – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی برخی مولفه های جوانه زنی و رشد اولیه آفتابگردان تحت تنش فلزات سنگین کادمیوم و نیکل، آزمایشی در قالب طرح کامل تصادفی در ۳ تکرار طراحی گردید. غلظت های مختلف کادمیوم و نیکل مورد ارزیابی دراین پژوهش شامل چهار سطح ۱۵ و ۳۰ و ۴۵ و ۶۰ ppm همراه با شاهد آب مقطر بود. نتایج آزمایش نشان داد فلزات کادمیوم و نیکل اثر منفی روی درصد جوانه زنی، طول و وزن خشک ریشه چه و ساقه چه شاخص ویگور ۱ و شاخص ویگور ۲ داشتند. بطور کلی نتایج نشان داد که با افزایش غلظت فلزات مقادیر صفات مورد بررسی کاهش یافت. در بین تیمارها، تیمار کادمیوم ۶۰ ppm و نیکل ۶۰ ppm بیشترین تاثیر منفی را بر رشد گیاهچه داشتند. افزایش سطح تنش همچنین نسبت طول ریشه چه با ساقه چه را نیز کاهش داد که نشان دهنده حساسیت بیشتر ریشه چه به ساقه چه در برابر تنش فلزات سنگین است.